Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania serwisu internetowego funkcjonującego na stronie internetowej pod adresem www.wsparciedietetyczne.pl.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344).
 3. Właścicielem, administratorem oraz operatorem Serwisu jest Adam Mamrot, Mchawa 61, 38-606 Baligród.
  Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej kontakt@wsparciedietetyczne.pl.
 4. Poprzez użyte definicje w treści Regulaminu rozumie się:
  a) Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Wsparcie dietetyczne na wniosek Klienta podczas rejestracji. Konto Klienta umożliwia również korzystanie z funkcjonalności Serwisu, po dokonaniu jego aktywacji.
  b) Użytkownik lub Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnią), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  c) Konsument – jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 rok życia i korzysta z Serwisu internetowego.
  d) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – jest to osoba fizyczna, która zawiera z Wsparcie dietetyczne umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  e) Dane osobowe – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO.
  f) Szczególna kategoria danych (dane wrażliwe) – należy przez to rozumieć dane osobowe ujawniające m.in. stan zdrowia w rozumieniu RODO.
  g) Formularz online – formularz znajdujący się na Stronie internetowej mający na celu udzielenie przez Klienta odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu, w tym podanie danych osobowych również danych wrażliwych. Skorzystanie z formularza online jest dobrowolne i ma na celu przeprowadzenie wywiadu żywieniowo-medycznego w celu lepszego dobrania Usługi przez Wsparcie dietetyczne.
  Dane gromadzone są w formularzu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przechowywane są przez czas nie dłuższy niż potrzebny do złożenia zamówienia.
  h) Usługi – usługi oferowane przez Wsparcie dietetyczne, a szczegółowo opisane w Regulaminie.
 5. Użytkownik, korzystający z Serwisu internetowego zobowiązany jest do korzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów i dóbr osobistych innych podmiotów.
 6. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Wsparcie dietetyczne.
 7. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych oraz działanie polegające na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), prowadzenie na stronach internetowych Serwisu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 8. Zabronione jest przez Użytkownika korzystanie z Serwisu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonych urządzeń lub oprogramowania.
 9. Wsparcie dietetyczne przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe, prawo do treści umieszczonych na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, grafik czy layout-u.
 10. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia zamówienia lub utworzenia Konta.
 11. Akceptując Regulamin, Użytkownik zawiera z Wsparcie dietetyczne umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przy użyciu Portalu na czas nieokreślony i w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego:
  a. w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i regulaminami sklepów, w których Serwis został udostępniony,
  b. w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  c. w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  d. w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz operatora usługi dostępu do sieci Internet,
  e. z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 3. Użytkownik korzysta z Serwisu internetowego dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Serwisu w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika.
 4. Korzystanie z Serwisu internetowego z użyciem fałszywych danych lub podszywanie się pod osobę trzecią jest prawnie zabronione, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wsparcie dietetyczne o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes, Administrator może podjąć wszelkie działania przewidziane prawem, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu i świadczonych Usług.
 7. Korzystanie z Serwisu internetowego:
  a. jest możliwe po udzieleniu wszystkich niezbędnych zgód, oznaczonych jako niezbędne, dla korzystania z Serwisu lub Usług przez Serwis oferowanych. Brak udzielenia ww. zgód uniemożliwia korzystanie z Serwisu internetowego lub Usług przez niego oferowanych.
  b. oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku braku zgody Użytkownika na akceptację Regulaminu, należy zaprzestać z jej korzystania. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z jego treścią, rozumie ją i będzie go stosował. Ponadto oznacza, że Użytkownik zobowiązuje się przekazywać wyłącznie prawdziwe dane osobowe i informacje, jak również, że zobowiązuje się uiścić wymaganą opłatę.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Do przeglądania Serwisu niezbędne jest:
  a. posiadanie urządzenia końcowego (komputer lub inne urządzenie multimedialne) z dostępem do Internetu;
  b. posiadanie przeglądarki internetowej typu Microsoft Internet Explorer min. 11, Google Chrome min. 80, Mozilla Firefox min. 87 lub Safari min. 10 we wskazanych lub nowszych wersjach; z obsługą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie cookies;
  c. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Serwis jest dostępny dla wszystkich Użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych, za pośrednictwem ww. przeglądarek internetowych.
 3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Serwisu niezbędny jest dostęp do sieci Internet.
 4. Wsparcie dietetyczne nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania z Serwisu obciążają Użytkownika w ramach obowiązującej go taryfy zgodnie z umową, jaką Użytkownik zawarł ze swoim operatorem telekomunikacyjnym lub dostawcą usług internetowych. W tym zakresie Wsparcie dietetyczne nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat, jakie zostaną naliczone z tytułu wykorzystania transmisji
  danych niezbędnych do działania, funkcjonowania i korzystania z Serwisu.
 5. Aby korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu Użytkownik powinien dokonać uprzedniej rejestracji/logowania się za pośrednictwem Serwisu.
 6. Przeglądanie zawartości Serwisu internetowego jest dobrowolne i nie wymaga rejestracji. Zakup Usługi przez Użytkownika możliwy jest jedynie po uprzedniej rejestracji i po założeniu Konta.
 7. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i świadczona przez czas nieokreślony.
 8. Podczas rejestracji Konta, Klient wypełnia formularz rejestracyjny. Warunkiem rejestracji Konta jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu. Jest to niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi złożonych zamówień za pośrednictwem Konta, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu
  założenia Konta Klienta.
 9. Do Konta Klient loguje się podając Login oraz Hasło. Konto jest zabezpieczone hasłem nadawanym indywidualnie przez Klienta. Hasło powinno zawierać przynajmniej 12 (dwanaście znaków). Aby było silniejsze, należy użyć małych i wielkich liter, cyfr oraz znaków specjalnych takich jak: ! ” ? $ % ^ & ) .
 10. Na podany adres poczty elektronicznej, Wsparcie dietetyczne potwierdza dokonanie rejestracji Konta. Z tą chwilą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Serwisu zostaje zawarta.
 11. Klient jest uprawniony do żądania usunięcia konta, w każdym czasie. W tym celu powinien się skontaktować z Wsparcie dietetyczne e-mailowo kontakt@wsparciedietetycze.pl lub przez formularz znajdujący się na
  stronie internetowej Wsparcie dietetyczne. Wsparcie dietetyczne usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu żądania, co oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
 12. Klient może zostać pozbawiony Konta lub Wsparcie dietetyczne może ograniczyć jego dostęp do zasobów Serwisu, w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient podał w trakcie rejestracji lub podczas składania zamówienia nieprawdziwe dane lub naruszające prawa osób trzecich, dopuścił się zachowań niezgodnych z przepisami prawa lub
  ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, w szczególności naruszył dobre imię innych Klientów lub Wsparcia dietetycznego, nie przestrzegał postanowień Regulaminu, korzystał z Serwisu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, przesłał lub umieścił w ramach Serwisu niezamówione informacje handlowe (spam).
 13. Wsparcie dietetyczne może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako: zaprzestanie prowadzenia Serwisu; zmiana sposobu świadczenia usług; z uwagi na względy techniczne lub technologiczne, które uniemożliwiają świadczenie usług przez Wsparcie dietetyczne; jak również na skutek zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wsparcie dietetyczne jest uprawniony w każdym czasie do zmiany funkcjonalności Serwisu internetowego, jak również ich rozszerzenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis internetowy jest systemem podlegającym procesowi rozwoju technicznego i technologicznego, a Administrator dąży do jej ciągłego i systematycznego ulepszania, co wiąże się dokonywaniem jego aktualizacji i zmian
  oprogramowania.
 2. Wsparcie dietetyczne zapewnia ciągły dostęp do Serwisu internetowego, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw lub ograniczeń w funkcjonalności Serwisu wskutek przyczyn technicznych. Ograniczenia lub przerwy techniczne mogą również wystąpić w systemach, z których korzysta Serwis, co może skutkować czasową niedostępnością pewnych ofert lub brakiem możliwości dokonania rezerwacji czy zalogowania się. Wsparcie dietetyczne dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia z korzystania z Serwisu czy przerwy techniczne trwały jak najkrócej.
 3. Wsparcie dietetyczne nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niepoprawnego działania Serwisu lub przerw w funkcjonowaniu, gdy do przerwy w działaniu doszło z przyczyn niezależnych od Wsparcia dietetycznego dokłada on wszelkich starań, by Serwis działał nieprzerwanie bezbłędnie i w sposób umożliwiający korzystanie
  z Usług w pełni.
 4. Wsparcie dietetyczne nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub przerwy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Serwisu i Usług.
 5. Wsparcie dietetyczne nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania Serwisu w urządzeniu należącym do Użytkownika ani za jej brak.
 6. Wsparcie dietetyczne nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku użytkowania Serwisu internetowego w sposób niezgodny z przeznaczeniem i wbrew postanowieniom Regulaminu.
 7. Wsparcie dietetyczne nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody poniesione przez Użytkownika bądź osobę trzecią w wyniku korzystania z Serwisu internetowego. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, na które wpływ miał Użytkownik bądź osoba trzecia.

USŁUGI

 1. W ramach Serwisu oferowana jest Usługa konsultacji dietetycznej, realizowanej przez Wsparcie dietetyczne. W ramach konsultacji dietetycznej oferowane są pakiety. Zakres poszczególnych pakietów opisany jest pod linkiem https://adam-mamrot.pl.
 2. W celu skorzystania z usługi konsultacji tj. zakupu Usługi oraz realizacji niezbędne jest założenia Konta przez Użytkownika w Serwisie, zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenia zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych w postaci informacji o zdrowiu klienta.
 3. Po zakupie Usługi Klient otrzymuje do wypełnienia formularz żywieniowo-medyczny za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Po wypełnieniu formularza w ciągu 2-3 dni roboczych Klient otrzyma plan diety. Jeśli pakiet zawiera Plan Treningu, to wraz z planem diety klient otrzyma Plan Treningu.
 5. Klient posiadający aktywne Konto posiada dostęp do czatu.
 6. Co tydzień, w każdy czwartek diety, Klient otrzymuje podsumowanie efektów.
 7. Wsparcie dietetyczne może odmówić wykonania Usługi w przypadku, kiedy:
  a) Klient nie spełni wymagań przewidzianym w niniejszym Regulaminie;
  b) Wsparcie dietetyczne ma uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości podanych przez Klienta informacji, w tym informacji o jego stanie zdrowia
  c) wykonanie Usługi wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Klienta.
 8. Wsparcie dietetyczne zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian oferowanych Usług. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

PŁATNOŚCI

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną Usługę z góry.
 2. Serwis przewiduje następujące formy płatności:
  a. Przelew online lub karta płatnicza – za pośrednictwem Serwisu operatora płatności przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych;
 3. Płatności są obsługiwane przez System płatności online Stripe. Możliwość dokonania zapłaty poprzez przelew online lub kartą płatniczą, zależy od spełnienia dodatkowych warunków operatora płatności.
 4. Realizacja Usługi rozpocznie się po otrzymaniu przez Wsparcie dietetyczne pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta składa Wsparciu dietetycznemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może
  poinformować Wsparcie dietetyczne o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie przewidzianej prawem, w szczególności może wysłać pisemne oświadczenie na adres: Adam Mamrot, Mchawa 61, 38-606 Baligród lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@wsparciedietetyczne.pl.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może również złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza jest dowolne.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, w szczególności prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi/ przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta/ przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klient może zgłosić Wsparciu dietetycznemu reklamację w szczególności w przypadku, niezgodności Usługi z umową bądź wad Usługi, a także w przypadku, gdy działania podejmowane przez Wsparcie dietetyczne są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja może być zgłoszona pisemnie na adres Adam Mamrot, Mchawa 61, 38-606 Baligród lub drogą e-mailową na adres kontakt@wsparciedietetyczne.pl lub składając jednoznaczne oświadczenie w innej formie.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało dane umożliwiające zidentyfikowanie zamówienia oraz informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady oraz podanie danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie ww. informacji przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Niepodanie ww. danych w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji
  złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.
 4. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków uniemożliwiających prawidłowe rozpatrzenie reklamacji, Wsparcie dietetyczne zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Wsparcie dietetyczne rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Wsparcie dietetyczne informuje Klienta będącego Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w tym poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji
  lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223
  Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
  adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu internetowego należy zgłaszać:
  a. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@wsparciedietetyczne.pl
  b. pisemnie na adres: Adam Mamrot, Mchawa 61, 38-606 Baligród.
  Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis nieprawidłowości w działaniu Serwisu oraz dane kontaktowe zgłaszającego reklamację (Użytkownika) wraz z adresem kontaktowym, na który zostanie wysłana informacja zwrotna. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Wsparcie dietetyczne rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu są zawierane są w języku polskim.
 2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy
  powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących
  przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Wsparcie dietetyczne a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wsparcia dietetycznego.
 3. Wsparcie dietetyczne dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
 4. Wsparcie dietetyczne zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie powiadomiony przez wysłanie wiadomości e-mail w przypadku Klientów, którzy założyli
  Konto w Serwisie internetowym.
 5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia
  złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem
  w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.