I. DEFINICJE

1. Administrator – Właścicielem, administratorem oraz sprzedawcą jest Adam Mamrot, Mchawa 61, 38-606 Baligród. NIP 6881266154
Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej kontakt@wsparciedietetyczne.pl

1. Administrator – osoba odpowiedzialna za prowadzenie, sprzedaż oraz zarządzanie stroną internetową „WsparcieDietetyczne.pl”, należącą do Adam Mamrot, adres Mchawa 61, 38-606 Baligród. Kontakt poprzez adres poczty elektronicznej kontakt@wsparciedietetyczne.pl. NIP 6881266154

2. Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

3. Klient to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która posiada zdolność prawną i zamierza dokonać zakupu Programu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4. Okres rozliczeniowy to określony przedział czasowy, traktowany jako miesiąc kalendarzowy, liczony od dnia zawarcia Umowy, za który dokonywane są rozliczenia za zakup Programu.

5. Operator płatności to podmiot, który obsługuje system umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznych.

6. Płatność cykliczna – pozwala na regularne obciążanie rachunku Klienta rozłożoną na raty ceną za zakup Programu, poprzez kartę płatniczą bez konieczności wykonywania przez niego transakcji w systemie Operatora Płatności.

7. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8. Sklep Internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma on-line.

9. Sprzedawca –Właścicielem, administratorem oraz sprzedawcą jest Adam Mamrot, Mchawa 61, 38-606 Baligród. NIP 6881266154
Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej kontakt@wsparciedietetyczne.pl

10.Umowa – umowa zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest zakup Programu.

11. Program – 90 Dni Do Metamorfozy szczegółowo opisany w ofercie Sprzedawcy w Sklepie Internetowym.

12. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą przystąpić do Programu wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.

2. Klient może dokonać zakupu Programu w formie sprzedaży ratalnej wymagającej Płatności cyklicznej .

  1. Program jest treścią cyfrową niedostarczaną na nośniku materialnym .
  2. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

III. CENY I PŁATNOŚCI

1. Zakup Programu następuje według cen przewidzianych wskazanych w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia przez Klienta.

2. Ceny Programu zamieszczone w Sklepie Internetowym:

a) stanowią ceny brutto

b) podawane są w złotych polskich;

3.Nabywając Program Klient uzyskuje również nieodpłatny dostęp do konsultacji oraz kontaktu ze sprzedawcą.

4. Klient dokonuje płatności poprzez dokonanie przelewu elektronicznego za pośrednictwem Operatora Płatności.

5. Za zakupiony Program Klient dokonuje płatności z góry, na zasadach wskazanych w specyfikacji Programu wskazanej w Sklepie Internetowym.

6. Klient może skorzystać opcji płatności za Program w ratach – na zasadach Płatności cyklicznej. Klient dokonuje Płatności cyklicznej z góry, w pierwszym dniu danego Okresu Rozliczeniowego.

7. Zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem umowa, jest umową sprzedaży treści cyfrowej. Wybranie opcji płatności cyklicznej nie zmienia charakteru niniejszej umowy – jest to umowa sprzedaży, a nie płatna subskrypcja. Wybranie opcji Płatności cyklicznej powoduje rozłożenie obowiązku zapłaty całej ceny za kupiony Program na raty.

8. Klient zobowiązany jest do zapłaty za wybrany przez niego Program nawet jeśli nie przystąpił do jego realizacji. Nierealizowanie programu nie uprawnia Klienta do domagania się zwrotu wynagrodzenia.

9. Klient dokonując zakupu Programu, na zasadach, o którym mowa w ust. 5, wyraża zgodę na dokonywanie Płatności cyklicznej według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

10. Anulowanie zgody na Płatność cykliczną przez Klienta w trakcie trwania Umowy nie oznacza rozwiązania Umowy i nie powoduje wstrzymania naliczania należności za Program, aż do momentu pokrycia należności za zakupiony Program w pełnej wysokości.

11. Niniejszy Regulamin reguluje zasady dokonywania płatności w formie automatycznego pobrania należności z rachunku Klienta, tytułem ceny za zakup Programu, płatnej w systemie ratalnym.

12. Rozpoczęcie korzystania z Płatności cyklicznych przez Klienta następuje w trakcie procedury nabywania Programu i wybrania przez niego opcji zapłaty za Program w ratach.

13. Dokonując zakupu Programu, wybierając opcję zapłaty ceny w ratach i akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na dokonywanie Płatności cyklicznych.

14. Dla skorzystania przez Klienta z Płatności cyklicznych, niezbędne jest posiadanie przez Klienta Karty płatniczej i/lub konta bankowego lub innej formy płatności, którą obsługuje Operator Płatności (metody płatności).

15. Po wyborze metody płatności Klient zobowiązany jest podać wpisując w formularzu, albo podające telefonicznie niezbędne dane wymagane przez Operatora Płatności, takie jak: numer Karty płatniczej, datę ważności Karty płatniczej, kod CVV/CVC, numer konta bankowego (rejestracja metody płatności).

16. Klient dokonując akceptacji Regulaminu wyraża zgodę na rejestrację danych wskazanych w trakcie procesu płatności, o których mowa w regulaminie.

17. Transakcje płatnicze dokonywane w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem zarejestrowanej metody płatności obsługiwane są przez Operatorów Płatności świadczących usługi płatnicze w ramach działania Sklepu Internetowego.

18. Prawidłowa rejestracja metody płatności skutkuje zapisaniem podanych danych przez Operatora Płatności i umożliwia Operatorowi Płatności cykliczne obciążanie rachunku Klienta.

19. Klient ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych przez Operatora Płatności, a w przypadku ich zmiany zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.

20. Korzystanie z Płatności cyklicznych jest dobrowolne. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Rezygnacja z Płatności cyklicznej nie oznacza wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy. Wszelkie należności z tytułu zapłaty ceny w systemie ratalnym są nadal naliczane.

21. Skorzystanie z usługi Płatności cyklicznej nie wiąże się z otwarciem rachunku bankowego ani rachunku płatniczego.

22. Klient zobowiązuje się zapewnić, na rachunku wskazanym przy wyborze metody Płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności za zakup Programu w wysokości odpowiadającej pełnej cenie wybranego przez Klienta Programu. Środki powinny być dostępne na rachunku w wysokości oraz w takim czasie, aby było możliwe ich pobranie z zachowaniem terminów określonych w niniejszym Regulaminie.

23. Operator Płatności cyklicznie pobiera z rachunku Klienta kwotę pieniężną stanowiącą równowartość należnej raty miesięcznej tytułem ceny Programu aż do momentu uregulowania należności w pełnej wysokości. Wysokość należnej kwoty pieniężnej zależna jest od wariantu Programu wybranego przez Klienta.

24. Operator Płatności pobiera z rachunku Klienta należną kwotę pieniężną pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego.

25. Okres Rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc i liczony jest od dnia zawarcia Umowy.

26. W razie nieuregulowania płatności w terminie przez Klienta, Sprzedawcy należą się odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

27. Brak płatności ze strony Klienta skutkować może skierowaniem sprawy na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności.

IV. ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia zamówienia na określony Program, Klient wpisuje swoje dane w formularzu na stronie internetowej w Sklepie Internetowym. Następnie wybiera opcje płatności.

2. Po przekazaniu Sprzedawcy zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę internetową Operatora Płatności, na której uiszcza opłatę za dany rodzaj Programu, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie i cennikiem dostępnym w Sklepie Internetowym.

3. Po wpisaniu danych karty i zatwierdzenia, karta zostaje automatycznie obciążona pełną albo ratalną kwotą.

4. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę płatności (lub pierwszej płatności w przypadku płatności w formie ratalnej) dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

5. Umowa zostaje zawarta na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w specyfikacji Programu wskazanej w Sklepie Internetowym.

V. PROGRAM

1. Użytkownik ma obowiązek poinformować Sprzedawcę przed zakupem Programu o jakichkolwiek przeciwwskazaniach zdrowotnych, w szczególności o przebytych chorobach, schorzeniach, urazach, kontuzjach, wadach wrodzonych oraz alergiach.

2. Każda osoba nabywająca Program musi być świadoma swojego stanu zdrowia, a w razie niepewności zobowiązana jest skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem, który nie wykrył żadnych przeciwwskazań do stosowania restrykcyjnej diety, suplementacji oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych.

3. Przystąpienie do Programu równoważne jest ze złożeniem oświadczenia, że jego realizacja następuje na własne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.

4. Program 90 DNI DO METAMORFOZY nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo, w szczególności konsultacji z lekarzem czy farmaceutą. W ramach Programu udzielane są jedynie zalecenia i wskazówki dotyczące żywienia, treningu oraz suplementacji.

5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wystąpienie ewentualnych efektów ubocznych z wykonywania i stosowania się do rzeczonych zaleceń, jak również za wystąpienie schorzeń bądź urazów, które są od niego niezależne, a wynikają w szczególności z przeciążenia organizmu, wrodzonej wady, bądź nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń. Celem zminimalizowania ryzyka kontuzji, rekomendowane jest regularne korzystanie, w szczególności, z konsultacji lekarza.

6. Użytkownik, pragnący uzyskać założone cele treningowe, zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek Sprzedawcy. Jednocześnie podkreśla się, że z uwagi na specyfikę programu oraz mnogość czynników wpływających na ich efekt (na które Sprzedawca nie ma wpływu), nie jest możliwe udzielenie gwarancji osiągnięcia przez Użytkownika zamierzonych celów. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem, aby Użytkownik osiągnął zamierzony cel, nie ponosi on jednak odpowiedzialności za jego nieosiągnięcie.

7. Wysyłka zamówionych Programów następuje w przeciągu 5 dni roboczych.

8. Klient publikując swoje zdjęcia w wiadomości prywatnej może być poproszony o zgodę na ich publikację.

9. Wszelkie materiały przesłane Użytkownikowi w ramach zakupionego Programu stanowią własność Sprzedawcy i objęte są ochroną, która wynika z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nabycie Programu nie stanowi zawarcia, ani nie jest podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesieniu wyżej wymienionych majątkowych praw autorskich zarówno w części, jak i całości.

VI. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych Programów powinny być zgłoszone Sprzedawcy drogą e-mailową na adres: kontakt@wsparciedietetyczne.pl .

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój adres e-mail oraz dokładnie opisać zaistniały problem.

3. Klient powinien zgłosić reklamację Programu niezwłocznie po stwierdzeniu wady.

4. Sprzedawca nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na zgłoszenie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta, podanej w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za przyjęte przez Sprzedawcę, jeżeli odpowiedź na reklamację nie nastąpi w terminie zastrzeżonym w ust. 4.

6. W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo do odstąpienia przez Klienta od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje,w odniesieniu do umów:

a) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie (art. 38 pkt. 1 ust. 13 Ustawy o prawach konsumenta);

2. Klient zawierając umowę, oświadcza że:

jest świadomy tego, że kupowany przez niego Program jest treścią cyfrową zawierającą

dane wytwarzane i dostarczane mu w postaci cyfrowej (jedynie w formie elektronicznej);

chce otrzymać zamawiane treści cyfrowe czasie 5 dni roboczych po zawarciu umowy i dokonaniu płatności;

– przyjmuje do wiadomości, że po rozpoczęciu świadczenia przez przedsiębiorcę traci prawo do odstąpienia od umowy;

3.Sprzedawca gwarantuje, że Klient (uczestnik programu), w terminie 90 dni stosowania programu (w zależności od zadeklarowanego celu klientki):

– zredukuje wymiary swojego ciała

– uzyska postępy w założonych celach

a. Klient zobowiązany jest do bezzwłocznego wprowadzania zadań zaleconych przez trenerów; informowania trenerów o braku efektów lub innych problemach związanych z realizacją programów (w tym zdrowotnych) i zwracać się do nich z prośbą o pomoc; aktywnego udzielania się na grupie – dzielenia się sukcesami i problemami.

b. Klient zobowiązany jest do wykonywania dokładnych pomiarów sylwetki regularnie – co tydzień i wpisywanie tych pomiarów co tydzień do dokumentu do tego przeznaczonego; robienia cotygodniowych zdjęć sylwetki i wysyłania ich na e-mail: kontakt@wsparciedietetyczne.pl lub na messenger

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Adam Mamrot, Mchawa 61, 38-606 Baligród. NIP 6881266154
Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej kontakt@wsparciedietetyczne.pl

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu:

a) świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zgodnie z

treścią niniejszego Regulaminu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych

Klienta stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz w przypadku danych szczególnej kategorii np. dotyczących zdrowia art. 9 ust. 2 lit a RODO

b) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przesyłanie informacji

page7image1948508752

handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO,

c) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiających realizację obowiązków wynikających z prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanym ze świadczeniem usług lub z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane innym podmiotom, tylko w przypadku jeżeli udostępnienie tych danych wynika z konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Podstawą udostępnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych).

4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane do momentu, w którym dalsze

przetwarzanie tych danych okaże się zbędne z punktu widzenia wyżej wskazanych celów przetwarzania danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, gdy podstawą ich przetwarzania była wyrażona zgoda.

5. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegać będzie na ewentualnym zaproponowaniu Użytkownikowi produktu najlepiej dopasowanego do jego potrzeb, jednak żadna decyzja wiążąca dla Klienta lub Administratora nie będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany.

6. Odbiorcą danych osobowych Klienta będą osoby upoważnione do ich otrzymania na podstawie odrębnych dokumentów, np. na podstawie umów, np. podwykonawcy i zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. a) b) c) d) e)

Użytkownik posiada prawo do:
dostępu do swoich danych;
sprostowania swoich danych;
usunięcia swoich danych;
ograniczenia przetwarzania swoich danych; przenoszenia swoich danych;

f)
zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgodny przed jej cofnięciem;

cofnięcia zgody w dowolnym momencie – dla przetwarzania na podstawie uzyskanej

g) do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Klienta danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu świadczenia na rzecz Klienta usług.

9 . Przesyłanie przez Administratora informacji handlowej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wymaga uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika w tym zakresie.

IX. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu dostępna jest w Sklepie Internetowym, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy.

2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie Programy udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Sklep Internetowy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

4. Klient zobowiązany jest śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w Regulaminie.

5. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 9 ze. zm.) oraz Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze. zm.).

6. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w drodze polubownej przed polubownym sądem konsumenckim lub przez właściwy miejscowo dla Sprzedawcy sąd powszechny